Μελέτη εφαρμογής έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ν.Πλαγίων - Δίκτυο κενού

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ ολοκλήρωσε τη μελέτη εφαρμογής των έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων στην Τοπική Κοινότητα Ν. Πλαγίων του Δ. Ν. Προποντίδας, Νομού Χαλκιδικής. Ο πληθυσμός σχεδιασμού του έργου ανέρχεται σε 8.300 κατοίκους. 

Η μελέτη περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις κατασκευής:

  • Φρεάτια-Βαλβίδες Αναρρόφησης:  402 φρεάτια αναρρόφησης - βαλβίδες αναρρόφησης 3’’ -  μέση φόρτιση φρεατίου: 22 ισοδ. κάτοικοι.
  • Δίκτυο αναρρόφησης: δίκτυο 5,8χλμ. HDPE SDR11 με σύστημα παρακολούθησης (monitoring system).
  • Αντλιοστάσιο κενού: κτίριο με υπόγειο και ανωδομή – εξαερισμός – απόσμηση – μελέτη αυτοματισμού.

 

Η μελέτη εφαρμογής έγινε για την Κ/ΞΙΑ THALIS E.S. S.A. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ που κρίθηκε Ανάδοχος στον αντίστοιχο διαγωνισμό.

Μελέτη εφαρμογής έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ν.Πλαγίων