Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Οι μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενδεικτικά αφορούν σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα ακαθάρτων και ομβρίων, χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, διευθετήσεις χειμάρρων, αρδευτικά έργα, φράγμα, υδροηλεκτρικά έργα κοκ.

Επίσης, έχουν εκπονηθεί στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Επιλεγμένα Έργα