Ενεργειακή ανάλυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με σκοπό την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η πρόταση αφορά στην παραγωγή ενός ολοκληρωμένου «εργαλείου» για την λειτουργική – ενεργειακή αξιολόγηση και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Ελλάδας με δυνατότητα εφαρμογής και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να βοηθήσει τους φορείς διαχείρισης και λειτουργίας των ΕΕΛ να καθιερώσουν τα απαραίτητα συστήματα και να προβούν στις διαδικασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, της ενεργειακής χρήσης και της ενεργειακής κατανάλωσης, μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων. Η εφαρμογή του εργαλείου θα οδηγήσει στη μείωση των ενεργειακών εξόδων, καθώς και διαφόρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων (πχ. εκλύσεων αερίων θερμοκηπίου), με στόχο σε μετατροπή μιας ΕΕΛ από ενεργοβόρα μονάδα σε μια εγκατάσταση μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Η μεθοδολογία προσέγγισης αφορά στη συλλογή πληροφοριών και τη διεξαγωγή μετρήσεων για την αποτύπωση της υφιστάμενης λειτουργικής κατάστασης και στη συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking) των ΕΕΛ με βάση μια ανεπτυγμένη βάση δεδομένων. Αξιολογείται η δυνατότητα και η οικονομικότητα υιοθέτησης των διεθνώς εφαρμοζόμενων βέλτιστων τεχνικών (BAT) για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με ιεραρχημένη σχέση κόστους–αποτελέσματος. Για τη συγκριτική αξιολόγηση απαιτήθηκε η δημιουργία ενός σεναρίου αναφοράς (baseline) της ενεργειακής απόδοσης με βάση το οποίο είναι δυνατή η ποσοτική σύγκριση μετά κάθε επέμβαση στην εκάστοτε ΕΕΛ. Παράλληλα, εξετάστηκε η αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων που προκύπτουν από τα αρχικά στάδια της επεξεργασίας προς παραγωγή βιοαερίου, όπως τα λίπη και τα εσχαρίσματα από τα στάδια της προεπεξεργασίας.

Γίνεται προσομοίωση της ενεργειακής επίδοσης και της αξιοποίησης των παραπροϊόντων, σε μαθηματικό μοντέλο βάσει του οποίου η εκάστοτε ΕΕΛ εξετάζεται. Με βάση τα εισαγόμενα δεδομένα και τις επιτόπου μετρήσεις ηλεκτρικών και φυσικοχημικών μεγεθών, αξιολογείται η αξιοπιστία σε offline σενάρια βάσει καθορισμένων κριτηρίων και δεικτών. Προτείνεται η βελτιστοποίηση των λειτουργικών παραμέτρων της ΕΕΛ με σειρά βαρύτητας και προτεραιότητας.

Ως αποτέλεσμα καταρτίστηκε, εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας σε ΕΕΛ κατά ISO 50001, σύμφωνα με την Οδηγία 2012/2/ΕΕ.

Το Εργαλείο εφαρμόζεται (δοκιμάζεται) σε χαρακτηριστική ΕΕΛ (pilot) του Ελλαδικού χώρου και συνάγονται συμπεράσματα για την αξιοπιστία του καθώς και για την παραπέρα ανάπτυξη και εξέλιξη του.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 

Πελάτης
Ε.Υ.Δ.Ε. – Ε.Τ.Α.Κ. – “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”
Ημ/νία Υλοποίησης
2022
Είδος έργου
Ερευνητικό
Αρχεία
Φωτογραφίες