Ενεργειακή ανάλυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με σκοπό την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η πρόταση αφορά στην παραγωγή ενός ολοκληρωμένου «εργαλείου» για την λειτουργική – ενεργειακή αξιολόγηση και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Ελλάδας με δυνατότητα εφαρμογής και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να βοηθήσει τους φορείς διαχείρισης και λειτουργίας των ΕΕΛ να καθιερώσουν τα απαραίτητα συστήματα και […]

Αναβάθμιση του Αντλιοστασίου Αποχέτευσης ΑΑ6 (Βασιλικού Θεάτρου – Λευκού Πύργου) και αντικατάσταση των δύο καταθλιπτικών αγωγών

Συμφωνία Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για μελέτες & έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΥΑΘ ΑΕ Ημερομηνία έναρξης: 16/09/2019. Ημερομηνία ολοκλήρωσης 16/09/2025 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών με συμφωνία πλαίσιο ειδικής για έργα και μελέτες της περιοχής επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως και όποτε απαιτηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες […]

Διαχωρισμός παντορροϊκών δικτύων που διέρχονται από τον χώρο της Δ.Ε.Θ. και μελέτη νέων αγωγών ακαθάρτων για τις ανάγκες ανάπλασης της περιοχής

Συμφωνία Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για μελέτες & έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΥΑΘ ΑΕ Ημερομηνία έναρξης: 16/09/2019. Ημερομηνία ολοκλήρωσης 16/09/2025 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών με συμφωνία πλαίσιο ειδικής για έργα και μελέτες της περιοχής επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως και όποτε απαιτηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες […]

Έλεγχος μελετών για τα έργα στην ΕΕΛ Θεσσαλονίκης

Συμφωνία Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για μελέτες & έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΥΑΘ ΑΕ Ημερομηνία έναρξης: 16/09/2019. Ημερομηνία ολοκλήρωσης 16/09/2025 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών με συμφωνία πλαίσιο ειδικής για έργα και μελέτες της περιοχής επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως και όποτε απαιτηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες […]

Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Έλεγχος και αποτύπωση παροχών ύδρευσης στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων» της Δ.Ε. Λευκάδας

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση εργασιών ελέγχου και αποτύπωσης παροχών του δικτύου ύδρευσης στην ευρύτερη περιοχή Τσουκαλάδων της Δ.Ε. Λευκάδας. Το έργο πραγματοποιήθηκε σε δύο (2) φάσεις. H Α’ Φάση περιλάμβανε την καταγραφή και τον έλεγχο των υφισταμένων παροχών και η Β’ Φάση, τον έλεγχο του δικτύου για τυχόν διαρροές και παράνομες παροχές, […]

Παροχή Υπηρεσιών ελέγχου και εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών περιλάμβανει τον πλήρη έλεγχο σε τμήμα του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Φλώρινας (περίπου 35 km). Συγκεκριμένα η υπηρεσία περιλαμβάνει: Έλεγχο αγωγών με ψηφιακό συσχετισμή θορύβου (Correlators) Έλεγχο αγωγών με ψηφιακή καταγραφικά θορύβου (NoiseLoggers) Έλεγχο αγωγών με χρήση γαιοφώνου (Groundphones) Αξιολόγηση των ηχητικών ευρημάτων και των ψηφιακών καταγραφών Υπόδειξη σημείου προς […]

Εκπόνηση Οριστικών Μελετών Έργων Αντιπλημμυρικής Θωράκισης και Δικτύων Ομβρίων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Άρδευσης και Πυρόσβεση Κοινόχρηστων Χώρων

Το αντικείμενο των Οριστικών Μελετών Αντιπλημμυρικής Θωράκισης και της κατασκευής των Δικτύων Όμβριών, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Άρδευσης και Πυρόσβεσης Κοινοχρήστων Χώρων του ακινήτου, που πρόκειται να αναπτυχθεί το Επιχειρηματικό Πάρκο Thess INTEC, περιλαμβάνει την μελέτη όλων απαιτούμενων εργασιών για την υλοποίηση: Των Έργων Αντιπλημμυρικής Θωράκισης του ακινήτου, περιλαμβανομένων των έργων της κατασκευής των τάφρων αποστράγγισης στα […]

Προκαταρτική μελέτη δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ιθάκης

Το έργο περιλαμβάνει : Το εσωτερικό δίκτυο συλλογής λυμάτων στο σύνολο της έκτασης του οικισμού Βαθύ, Ιθάκης – Προτείνεται κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων αποτελούμενο από ένα τμήμα βαρυτικού δικτύου και ένα τμήμα δικτύου αναρρόφησης (ανεξάρτητα δίκτυα). Το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς των λυμάτων προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Εύρεση εναλλακτικών λύσεων χωροθέτησης της ΕΕΛ […]

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Β.Α.Α. Λαμίας

Το αντικείμενο της σύμβασης περιελάβανε την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών των έργων: Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου Θερμοπυλών και Βασιλικών Κυκλικός κόμβος στη συμβολή των οδών Παπαποστόλου και Αρκαδίου προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων. Σκοπός των έργων ήταν η βελτίωση και αναβάθμιση των επικρατουσών κυκλοφοριακών συνθηκών σε αυτόν και στην ευρύτερη περιοχή επηρεασμού […]

Μελέτη έργων Απόσμησης Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού ΚΑΑ Θεσσαλονίκης

Συμφωνία Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για μελέτες & έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΥΑΘ ΑΕ Ημερομηνία έναρξης: 16/09/2019. Ημερομηνία ολοκλήρωσης 16/09/2025 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών με συμφωνία πλαίσιο ειδικής για έργα και μελέτες της περιοχής επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως και όποτε απαιτηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες […]