Έργα αναβάθμισης Η/Μ εξοπλισμού Ε.Ε.Λ. Τρικάλων

Η μελέτη περιελάβανε

  • Ηλεκτρομηχονολογική μελέτη ανανέωσης, βελτίωσης εξοπλισμού Ε.Ε.Λ. Τρικάλων
  • Mελέτη Η/Μ τριτοβάθμιας επεξεργασίας ΕΕΛ Τρικάλων
  • Προμέτρηση και προϋπολογισμό έργων
  • Τεύχη Δημοπράτησης της μελέτης ανανέωσης, βελτίωσης Η/Μ εξοπλισμού της Ε.Ε.Λ.

&

  • Υδραυλική μελέτη για τον έλεγχο, βελτίωση σχεδιασμού Ε.Ε.Λ. Τρικάλων
  • Υδραυλική μελέτη έργων τριτοβάθμιας επεξεργασίας Ε.Ε.Λ. Τρικάλων
  • Προμέτρηση και προϋπολογισμό έργων
  • Τεύχη Δημοπράτησης

Σύμβαση Τεχνικού Συμβούλου για το έργο :«ΕΡΓΑ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

Ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2021

Λήξη: Ιούλιος 2022 –

Ο ρόλος του βασικού μελετητή (ΒΜ) ως τεχνικού συμβούλου – μελετητή είναι η υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κατασκευή του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του.

Αντικείμενο της σύμβασης του βασικού μελετητή είναι η παροχή υπηρεσιών εποπτείας, κατά την κατασκευή του έργου, εφαρμογής της μελέτης που έχει εκπονήσει, και την οποία καλείται ο ανάδοχος του έργου να εφαρμόσει, στα πλαίσια των οριζόμενων στο άρθρο 144 του ν. 4412/2016.

Πελάτης
Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ημ/νία Υλοποίησης
Δεκέμβριος 2018- Ιούλιος 2019
Είδος έργου
Διαχείριση υγρών αποβλήτων
Αρχεία
    Φωτογραφίες