Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Έλεγχος και αποτύπωση παροχών ύδρευσης στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων» της Δ.Ε. Λευκάδας

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση εργασιών ελέγχου και αποτύπωσης παροχών του δικτύου ύδρευσης στην ευρύτερη περιοχή Τσουκαλάδων της Δ.Ε. Λευκάδας. Το έργο πραγματοποιήθηκε σε δύο (2) φάσεις. H Α’ Φάση περιλάμβανε την καταγραφή και τον έλεγχο των υφισταμένων παροχών και η Β’ Φάση, τον έλεγχο του δικτύου για τυχόν διαρροές και παράνομες παροχές, με καταγραφή αυτών.

Πελάτης
Δήμος Λευκάδας
Ημ/νία Υλοποίησης
01.07.2022-31.12.2022
Είδος έργου
Διαχείριση υδατικών πόρων
Αρχεία
    Φωτογραφίες