Κατασκευή επέκτασης εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) – Α2

Η εταιρεία ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ, ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2022 την επαλήθευση και τον έλεγχο των μελετών που είναι στη διάθεση του Αναδόχου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ν.Θ.) – Α2» που δημοπράτησε η ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. και η ΕΥΑΘ Α.Ε.

Οι μελέτες που είναι στη διάθεση του Αναδόχου, είναι οι παρακάτω:

 

 1. Γεωτεχνική Μελέτη και έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Οριστικής Μελέτης των έργων επέκτασης της ΕΕΝ (Φάση Α2).
 2. Χημικοτεχνική Μελέτη (Μελέτη Διεργασιών Επεξεργασίας) των έργων επέκτασης της ΕΕΝ (Φάση Α2).
 3. Οριστική Mελέτη Υδραυλικών έργων επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (Φάση Α2), που περιλαμβάνει:

3.1. Οριστική Μελέτη τεχνικών έργων επεξεργασίας

3.2. Αρχιτεκτονική Μελέτη κτιρίων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας

3.3. Οριστική Μελέτη δικτύων υποδομής εγκατάστασης (δίκτυο ομβρίων, νέοι αγωγοί αποχέτευσης, δίκτυο άρδευσης, εσωτερική οδοποιία, κ.λπ.)

 1. Μελέτη Εφαρμογής φέροντα οργανισμού κατασκευών έργων επέκτασης Α2 Σταδίου (Στατική Μελέτη).
 2. Μελέτη Εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων έργων επέκτασης ΕΕΝ (Φάση Α2).
 3. Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου έργων επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (Φάση Α2) -Φυτοτεχνική Μελέτη.
 4. Εργαστηριακές διερευνήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο της Προμελέτης των έργων επέκτασης της ΕΕΝ με στόχο:

(α) την αξιολόγηση της χρήσης όζοντος με ή χωρίς προσθήκη υπεροξειδίου του υδρογόνου για την απομάκρυνση οργανικών ουσιών (2-ΜΙΒ) που προσδίδουν έντονη γεύση και οσμή στο νερό των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας πόσιμου Νερού της Θεσσαλονίκης, και

(β) την εκτίμηση των απαιτούμενων δόσεων θειϊκού οξέος ή διοξειδίου του άνθρακα για την ελάττωση του pH σε επιθυμητά επίπεδα.

 1. Η Μελέτη Εφαρμογής της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (Φάση Α1).
 2. Μελέτη Τροποποίησης της Οριστικής Μελέτης Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (Φάση Α2).

Επίσης, αναλαμβάνει την:

 • Η προετοιμασία και σύνταξη προτάσεων βελτίωσης του έργου για την υποβολή προς την Υπηρεσία.
 • Η γεωτεχνική έρευνα και η διερευνητική γεώτρηση σε βάθος 15,00m, στην περιοχή κατασκευής του κτιρίου των κλινών άμμου και άνθρακα

Φωτογραφίες