Διαχωρισμός παντορροϊκών δικτύων που διέρχονται από τον χώρο της Δ.Ε.Θ. και μελέτη νέων αγωγών ακαθάρτων για τις ανάγκες ανάπλασης της περιοχής

Συμφωνία Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για μελέτες & έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΥΑΘ ΑΕ

Ημερομηνία έναρξης: 16/09/2019. Ημερομηνία ολοκλήρωσης 16/09/2025

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών με συμφωνία πλαίσιο ειδικής για έργα και μελέτες της περιοχής επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως και όποτε απαιτηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων και μελετών αυτών και της ΕΥΑΘ Α.Ε. Με τις εργασίες αυτές επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν ανάγκες παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε αντικείμενα οικονομικών, αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών και χημικοτεχνικών μελετών, καθώς και μελετών συστημάτων πληροφορικής, οι οποίες θα παρουσιαστούν κατά την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων που θα αφορούν την υλοποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (ΣΕΣ) της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Περιλαμβάνει ως σήμερα 4 επιμέρους συμβάσεις με ποικίλα έργα και αντικείμενο η κάθε μία. Δύναται να περιλάβει ως 15 επιμέρους συμβάσεις. Ενδεικτικά έργα:

ΕΡΓΟ 3

Σκοπός της μελέτης είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος αποχέτευσης όμβριων υδάτων και ακαθάρτων της περιοχής της Δ.Ε.Θ. Θεσσαλονίκης. Με αφορμή τον νέο σχεδιασμό της ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΔΕΚΘ), αλλά και με γνώμονα την προστασία της πόλης και της περιουσίας των πολιτών της, προκύπτει η ανάγκη μετατόπισης του δικτύου σε συνδυασμό με την επαναδιαστασιολόγησή του, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα των καιρικών φαινομένων, καθώς και ο διαχωρισμός των δικτύων σε όμβρια και ακάθαρτα.

Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να εξασφαλίσει τις αναγκαίες υποδομές για την παροχέτευση των όμβριων υδάτων και αστικών λυμάτων στην προαναφερόμενη περιοχή του κέντρου της πόλης της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα έργο που θα συμβάλλει στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, συμβάλλοντας, παράλληλα, στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η μελέτη περιλαμβάνει:

  • Την εκπόνηση της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης υπολογισμού των παροχών όμβριων που καταλήγουν στους οχετούς αποχέτευσης της περιοχής μελέτης. Πλήρη διερεύνηση των συνθηκών ροής στο δίκτυο όμβριων κατάντη της Περιφερειακής οδού της πόλης.
  • Την προμελέτη

α. δύο νέων οχετών όμβριων σε αντικατάσταση των υφιστάμενων

β. νέων αγωγών ακαθάρτων εντός του χώρους της ΔΕΘ

γ. αγωγών ακαθάρτων για τον διαχωρισμό της παροχής ακαθάρτων ανάντη της ΔΕΘ

δ. τον έλεγχο επάρκειας οχετού όμβριων του Παλέ ντε σπορ

ε. τον έλεγχο επάρκειας κατάντι υποδομών/αγωγών που θα υποδεχτούν τις παροχές τόσο των δύο νέων οχετών όμβριων όσο και των αγωγών ακαθάρτων

Πελάτης
ΕΥΑΘ Α.Ε.
Ημ/νία Υλοποίησης
04/2022-09/2022
Είδος έργου
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων
Αρχεία
    Φωτογραφίες