Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ συνέταξε οριστική Μελέτη για την πλήρη κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (X.Y.T.Y.) στα πλαίσια λειτουργίας μιας σύγχρονης Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) στον Ανατολικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  Η συνολική χωρητικότητα του X.Y.T.Y. είναι 645.000 m3 και ο μέσος εξυπηρετούμενος πληθυσμός κατά τη λειτουργία του ανέρχεται σε 260.000 κατοίκους. Ο προϋπολογισμός έργου είναι 6.200.000 €

Στα πλαίσια του έργου ολοκληρώθηκαν οι εξής μελέτες:

 • Μελέτη έργων διαμόρφωσης και εκμετάλλευσης Χ.Υ.Τ.Υ.
 • Μελέτη έργων στεγανοποίησης πυθμένα και πρανών Χ.Υ.Τ.Υ
 • Μελέτη έργων προτεινόμενης κάλυψης
 • Μελέτη έργων συλλογής –μεταφοράς στραγγισμάτων
 • Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων
 • Μελέτη έργων διαχείρισης βιοαερίου
 • Μελέτη έργων διαχείρισης ομβρίων
 • Μελέτη έργων οδοποιίας
 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Στατικές μελέτες
 • Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
 • Μελέτη έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου
 • Μελέτη  οργάνωσης και λειτουργίας του χώρου
Πελάτης
Κ/Ξ Μ.Τ Α.Τ.Ε. – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΒΡΟΥ Α.Τ.Ε.
Ημ/νία Υλοποίησης
2014
Είδος έργου
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αρχεία
  Φωτογραφίες